OPINIE DENDROLOGICZNE

Opracowujemy opinie stanu zachowania drzew, dokonujemy oceny ich stanu zdrowotnego, stanu technicznego oraz oceniamy zagrożenia powodowane przez drzewa. Opinie te mogą być wykorzystywane w postępowanich mających na celu wydanie decyzji administracyjnych w sprawach o usunięcie drzew.

PROJEKTY GOSPODARKI DRZWOSTANEM

Wykonujemy inwentaryzacje drzew rosnących w parkach, na terenach zieleni miejskiej oraz drzew i zadrzewienień pasów drogowych.

Na podstawie inwentaryzacji wykonujemy projekty gospodarki drzewostanem. Projekty te są niezbędne do racjonalnej uprawy drzew w parkach, na terenach zieleni miejskiej oraz zadrzewień przydrożnych. Szczegółowe mapy, opis każdego drzewa i zakres prac wraz z kosztorysem inwestorskim ułatwia opracowanie specyfikacji przetargowych.

inwentarycje drzew i projekty gospodarki drzewostanami

Dysponujemy programem komputerowym dającym możliwość tworzenia bazy danych o każdym drzewie i wykorzystywania tej bazy do analiz z możliwością aktualizowania i monitorowania zasobów przyrodniczych. Precyzyjne mapy sporządzone w wersji cyfrowej umożliwiają szybkie lokalizowanie drzew i jednym kliknięciem wydobywanie metryczki drzewa ze szczegółowym jego opisem, a w przypadku drzew cennych również jego fotografią. Program umożliwia tworzenie map tematycznych oraz zestawień tabelarycznych, np. wg stanu zachowania drzew.

bazy danych drzewostanów