SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Autor: Andrzej Skup

ARBORYSTYKA – PODRĘCZNIK BEZPIECZNEJ PRACY II

Jest to wydanie drugie podręcznika arborystyki, który pod tym samym tytułem ukazał się w roku 2008. Zgodnie z deklaracją zostały w nim uwzględnione uwagi czytelników, które autor uznał za warte podkreślenia.

Wprawdzie podręcznik w podstawowej treści odnosi się do technik wspinaczki po drzewach i wykonania pracy w koronach drzew, to w niniejszym wydaniu został rozszerzony o rozdział obejmujący techniki ścinki z poziomu ziemi drzew tzw. trudnych. Dopisanie tego rozdziału uznałem za konieczne, gdyż okazało się, że wycinką zajmują się pracownicy-samoucy, którzy codzienne ryzykują życiem swoim i życiem osób postronnych, a nadto niejednokrotnie wręcz dewastują sąsiednie drzewa.

Ponieważ często, jednocześnie z pracami wykonywanymi piłami, arborysta montuje również systemy wiązań w koronach drzew, to i ten rozdział został dopisany.

Kolejnym rozszerzeniem są rozdziały ściśle związane z jakością wykonywanej pracy, a mianowicie wymagania i obowiązki osób pełniących funkcję kierownika prac i funkcję inspektora nadzoru oraz rozdziały odnoszące się do podstaw morfologii, anatomii drzewa procesów życiowych drzewa.

Podręcznik kończą elementy ratownictwa wysokościowego, procedury udzielania pierwszej pomocy medycznej i ćwiczenia ratowania życia (resuscytacji).

Książka posiada 264 strony tekstu, zawiera 267 fotografii i ponad 40 rysunków.

Suplementem do tego podręcznika jest prezentowany poniżej "SŁOWNIK CHIRURGA DRZEW".


 • Rok wydania: 2013
 • ISBN 978-83-928269-1-0           nakład wyczerpany
 • Książka dostępna u autora w cenie 105,00 zł


 • SŁOWNIK CHIRURGA DRZEW

  Minęło ponad dwadzieścia lat od wydania pierwszego słowniczka podstawowych pojęć związanych z pracami przy leczeniu i pielęgnowaniu drzew. Zawierał on 260 haseł ograniczających się do terminów, jak sądziliśmy, mniej znanych, dotyczących bezpośrednio chirurgii drzew.

  Okazało się jednak, że pielęgnacją drzew zajmuje się wiele osób bez przygotowania zawodowego. Reprezentują one różne zawody, często odległe naukom przyrodniczym, co wywołuje pewne trudności w odnalezieniu w obszernej literaturze definicji interesującego ich terminu. Nadto terminy bezpośrednio związane z naukami przyrodniczymi są interpretowane w swoisty sposób przez urzędników i prawników ignorujących wręcz istnienie zawodów i wiedzy przyrodniczej. Skutkuje to niejednokrotnie nawet próbami podważania ekspertyz dendrologicznych. Dlatego słownik został rozszerzony o podstawowe terminy botaniczne związane z budową i fizjologią drzewa. W drugim wydaniu (2003 r.) ilość haseł została nieomal dwukrotnie powiększona – obejmowała definicje ok. 500 terminów.

  W obecnej wersji słownik został uzupełniony o kolejne definicje, w tym terminów użytych w prawie ochrony przyrody – obejmuje ponad 700 haseł. Zawiera 55 stron. Jest suplementem do podręcznika pt. ARBORYSTYKA.


 • Rok wydania: 2013
 • ISBN 978-83-928269-3-4            nakład wyczerpany
 • Książka dostępna jest na zamówienie u autora w cenie 15,75 zł plus 5,00 zł kosztu wysyłki
  jeśli wysyłana jest jako odrębna przesyłka.


 • ARBORYSTYKA - PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

  Opracowanie przeznaczone jest dla urzędników, inwestorów, inspektorów nadzoru, kierowników robót i pracowników technicznych wykonujących czynności związane z zabiegami pielęgnacyjnymi w koronach drzew i cięciami dokonywanymi na drzewach wchodzących w kolizje z infrastrukturą techniczną. W zasadniczej części – to jest w odniesieniu do norm jakości – jest wypisem z ukierunkowanego na bezpieczeństwo pracy podręcznika pt. ARBORYSTYKA – PODRĘCZNIK BEZPIECZNEJ PRACY, wydanego przez ARBOR w roku 2008.

  Podręcznik posiada rozszerzenie o rozdział opisujący sposoby zabezpieczania drzew na placach budów – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony strefy korzeniowej oraz zasady montażu wzmocnień koron i pni.

  Niniejsza publikacja powstała w wyjątkowo niesprzyjającej ochronie drzew sytuacji prawnej. Drzewa na terenach zurbanizowanych i zadrzewienia przydrożne w zastraszającym tempie giną na naszych oczach, a nowelizacje ustaw zamiast poprawiać stan prawny, w odniesieniu do drzew stan ten pogarsza. Obok przyczyn wadliwości prawa powodem są tu skrajna niekiedy niewiedza, bezmyślność i zła wola, niedostrzeganie interesu wspólnego, wreszcie ślepota estetyczna i brak wyobraźni.

  Próbując zatem w formie swoistego podręcznika pokazać możliwe do stosowania dobre praktyki arborystyczne, autor zmuszony był wchodzić w polemiki (i krytyki) zarówno istniejących rozwiązań prawnych, jak i praktyk wykonawczych.


 • Rok wydania: 2013
 • ISBN 978-83-928269-2-7           nakład wyczerpany
 • Książka dostępna u autora w cenie 42,00 zł plus 7,00 zł kosztu wysyłki
  jeśli wysyłana jest jako odrębna przesyłka.